GEODETSKI PROJEKT

Geodetski projekt izrađuje ovlašteni inženjer geodezije na zahtjev stranke a za potrebe ishodovanja dokumentacije za građenje.

 

Sastavni je dio glavnog ili idejnog projekta za dobivanje lokacijske odnosno građevinske dozvole, te sadrži podatke o formiranju građevne čestice i smještaju jedne ili više građevina na građevinskoj čestici.

 

Putem geodetskog projekta evidentiramo stvarno stanje katastrske čestice, prema propisanim uvjetima ako je to potrebno formiramo građevne čestice i evidentiramo jednu ili više građevina na građevinskoj čestici,
odnosno usklađujemo katastarski i zemljišnoknjižni operat sa stvarnim stanjem na terenu.

 

Izrađuje se kad:

Lokacijskom ili građevinskom dozvolom određujemo formiranje građevne čestice i smještaj građevine na građevnoj čestici
Lokacijskom ili građevinskom dozvolom određujemo smještaj građevine na već postojećoj (formiranoj) građevnoj čestici
Lokacijskom ili građevinskom dozvolom određujemo smještaj građevine unutar obuhvata zahvata (ne određuje se građevna čestica)

 

Geodetski projekt smatra se parcelacijskim elaboratom, odnosno drugim geodetskim elaboratom na temelju kojega se
u katastru provodi evidentiranje i promjena podataka katastarskih čestica, te zgrada i drugih građevina.

 

Svrha geodetskog projekta je objediniti sve radnje vezane za katastarski operat i zemljišnu knjigu koje su potrebne za evidentiranje stanja i promjene istog na predmetnoj građevinskoj čestici.

 

Geodetski projekt obuhvaća:
- izrada geodetskog situacijskog nacrta kao prikaza stvarnog stanja u svrhu projektiranja budućeg objekta
- ukoliko je potrebno formiranje građevinske čestice
- usklađenje katastarskog i zemljišnoknjižnog operata sa stvarnim stanjem na terenu.
- usklađenje podataka u katastru i zemljišnoj knjizi
- iskolčenje objekta na terenu,izrada izjave ovlaštenog inženjera geodezije o iskolčenju ili izrada elaborata iskolčenja
- terensko snimanje izvedenog stanja i izrada izjave ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina izgrađena u skladu sa geodetskim projektom
- upis objekta u katastar i zemljišne knjige

 

Slobodno nas kontaktirajte i obrazložite Vaš slučaj. Konzultacije i savjeti ne koštaju.

Obratite se našim stručnjacima.   Kako do nas>