EVIDENTIRANJE OBJEKATA U KATASTRU I ZEMLJIŠNOJ KNJIZI

Nakon završetka gradnje i ishođenja uporabne dozvole ili ishođenja rješenja o izvedenom stanju(postupak legalizacije), građevinu je potrebno upisati u Katastar. 

 

Važno je reći da se u smislu odredbe čl.175. Zakona o gradnji  slijedeći akti i dokumenti smatraju uporabnom dozvolom:

 

Akti za uporabu građevine: uporabna dozvola, potvrda upravnog tijela da mu je dostavljeno završno izvješće nadzornog inženjera, uvjerenje za uporabu, pravomoćna građevinska dozvola, odnosno drugi odgovarajući akt izdan do 19. lipnja 1991. s potvrdom građevinske inspekcije da nije u tijeku postupak građevinske inspekcije i dozvola za upotrebu.

 

Akti za ozakonjenje: rješenje o izvedenom stanju i potvrda izvedenog stanja.

 

Akti kojima se nezakonito izgrađena građevina izjednačava sa zakonito izgrađenom građevinom su uvjerenje katastarskog ureda, odnosno Središnjeg ureda Državne geodetske uprave da je zgrada izgrađena do 15. veljače 1968. i uvjerenje upravnog tijela da je zgrada izgrađena do 15. veljače 1968.

 

Dokumenti kojima se nezakonito izgrađena građevina izjednačava sa zakonito izgrađenom građevinom su dokumenti iz članka 332. stavaka 1., 2. i 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12. i 55/12.).

 

Evidentiranje građevine u katastru vrši ovlašteni inženjer geodezije:
1. Geodetskim elaboratom za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama
2. Geodetskim projektom (koji je sastavni dio glavnog projekta odnosno građevinske dozvole) te izjave ovlaštenog inženjera

geodezije da je građevina izgrađena u skladu s tim projektom

 

Nakon što područni ured za katastar provede elaborat evidentiranja građevine, nadležnom sudu po službenoj dužnosti dostavlja

obavijest da je za evidentiranje građevine u katastru priložena uporabna dozvola te se zatim provodi promjena i u zemljišnoj knjizi.

 

Slobodno nas kontaktirajte i obrazložite Vaš slučaj. Konzultacije i savjeti ne koštaju.

Obratite se našim stručnjacima.   Kako do nas>