DOKUMENTACIJA ZA GRAĐENJE

Geodetsku izmjeru i dokumentaciju izrađuje ovlašteni inženjer geodezije na zahtjev stranke a za potrebe ishodovanja dokumentacije za građenje.

Sastavni je dio glavnog ili idejnog projekta za dobivanje lokacijske odnosno građevinske dozvole.

Geodetski radovi za ishodovanje građevinske dozvole obuhvaćaju:
- izrada geodetskog situacijskog nacrta stvarnog stanja terena u svrhu projektiranja budućeg objekta

- izrada geodetskog elaborata kojim evidentiramo stvarno stanje katastarske čestice(usklađenje katastarskog i zemljišnoknjižnog operata sa stvarnim stanjem na terenu).

- ukoliko je potrebno parcelacija građevinske čestice

- izrada geodetske situacije građevinske čestice sa prikazom projektiranog objekta

Geodetski radovi u fazi gradnje i ishodovanja uporabne dozvole obuhvaćaju:

- iskolčenje objekta na terenu, izrada geodetskog elaborata iskolčenja koji je sastavni dio dokumentacije na gradilištu

- snimanje izvedenog stanja i izrada elaborata za upis izgrađenog objekta u katastar i zemljišne knjige

Slobodno nas kontaktirajte i obrazložite Vaš slučaj. Konzultacije i savjeti ne koštaju.

Obratite se našim stručnjacima.   Kako do nas>