LEGALIZACIJA

U svrhu dokumentacije koja se prilaže zahtjevu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju ovlašteni inženjer geodezije izrađuje Geodetski snimak izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade.

 

Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada je projekt kojim se nastoji riješiti višedesetljetni problem bespravno izgrađenih objekata.

 

Svi vlasnici bespravno sagrađenih zgrada mogli su svoj zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju sukladno Zakonu o postupanju
s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine broj 86/12 i 143/13) predati do 30. lipnja 2013. godine.

Važno je napomenuti da je zgrada u smislu ovoga Zakona svaka građevina koja služi smještaju ljudi, biljaka, životinja i stvari, što znači da se zgradom smatra i obiteljska kuća i garaža i farma i spremište za alat i višestambena zgrada za stanovanje i hotel itd.

Legalizirati se mogu nove građevine i rekonstrukcije postojećih ako su vidljive na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011. Za one građevine koje su bespravno sagrađene ili rekonstruirane nakon toga datuma potrebno se obratiti lokalnom upravnom tijelu nadležnom za izdavanje dozvola za gradnju radi provjere mogućnosti reguliranja statusa građevine prema Zakonu o gradnji.

 

U postupku legalizacije razlikujemo slijedeće 4 kategorije objekata i sukladno tome zahtjevu se prilaže propisana dokumentacija.

ZAHTJEVNA ZGRADA – svaka građevina površinom veća od 400 m2, građevine namijenjene isključivo poljoprivrednoj djelatnosti površinom veće od 1000 m2 te sve zgrade javne namjene bez obzira na površinu

MANJE ZAHTJEVNA ZGRADA – svaka građevina koja površinom nije veća od 400 m2 i građevina namijenjena isključivo poljoprivrednoj djelatnosti koja površinom nije veća od 1000 m2

JEDNOSTAVNA ZGRADA – svaka građevina koja površinom nije veća od 100 m2 i građevina namijenjena isključivo poljoprivrednoj djelatnosti koja površinom nije veća od 400 m2

POMOĆNA ZGRADA – građevina u funkciji osnovne zgrade, garaža, sušara, vrtna kućica, zimska kuhinja itd., koja ima jednu etažu i čija tlocrtna površina nije veća od 50 m2

Za ZAHTJEVNU ZGRADU zahtjevu se prilaže:
tri primjerka geodetske snimke izvedenog stanja koju je izradio i ovjerio ovlašteni inženjer geodezije ili pravna osoba za obavljanje stručnih geodetskih poslova
– ako je zgrada evidentirana u katastarskom planu u gabaritima u kojima je sagrađena umjesto geodetske snimke prilažu se 3 kopije katastarskog plana,
tri primjerka arhitektonske snimke izvedenog stanja koju je izradio ovlašteni arhitekt,
izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti.

Za MANJE ZAHTJEVNU ZGRADU zahtjevu se prilaže:
tri primjerka geodetske snimke izvedenog stanja koju je izradio i ovjerio ovlašteni inženjer geodezije ili pravna osoba za obavljanje stručnih geodetskih poslova
- odnosno 3 kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu,
tri primjerka snimke izvedenog stanja koju je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva

Za JEDNOSTAVNU ZGRADU - zahtjevu se prilaže:
tri primjerka geodetske snimke izvedenog stanja koju je izradio i ovjerio ovlašteni inženjer geodezije ili pravna osoba za obavljanje stručnih geodetskih poslova
- odnosno 3 kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu,
iskaz površina i obračunske veličine zgrade (građevinska (bruto) površina, broj etaža i visina zgrade (u metrima), te obračunske veličine zgrade koji je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva,
najmanje četiri fotografije u boji ili crno bijele koje prikazuju sva pročelja zgrade
iskaz podataka za obračun naknade za zadržavanje zgrade u prostoru koji je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva.

Za POMOĆNU ZGRADU - zahtjevu se prilaže:
tri primjerka kopije katastarskog plana,
akt na temelju kojega je osnovna zgrada izgrađena ili drugi dokaz da je osnovna zgrada zakonito izgrađena.

 

Slobodno nas kontaktirajte i obrazložite Vaš slučaj. Konzultacije i savjeti ne koštaju.

Obratite se našim stručnjacima.   Kako do nas>